arka

is.
1. 后面, 后边: \arka resim 背景画 Evin arkasında bahçe var. 房子后面有一座花园。Tam mağazaya gireceğim zaman arkamdan bir ses geldi. 我正要进商店, 背后传来一个声音。Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ. 我身后是一座被松林染成片片墨绿的山岗。
2. 后背, 背面: Çocuğun arkası ağrıyormuş. 这孩子后背痛。Tekne, arkasında bembeyaz köpükler bırakarak ilerliyordu. 船在飞驰, 船后激起阵阵雪白的浪花。
3. 剩余部分, 后半部分: yazının \arkası 文章的后半部分
4. 靠背: Bu sandalyenin arkası pek alçak. 这把椅子的背太低了。
5. (人的)身体: Arkasındaki giysiler çok eskiydi. 他以前穿得破破烂烂。
6. 以后: Ölünün arkasından ağlansa da faydasız. 人死了哭也没用。
7. 转́ 后台, 靠山: Onun arkası kuvvetlidir. 他后台硬。
s. 后边的, 后面的, 背面的: \arka pencere 后窗 \arka sokak 次要街道 \arka tekerlek 后轮 dağın \arka yanı 山后面 Dolaş da arka kapıdan gel. 请绕道从后门进来。
◇ \arka \arka 向后, 倒退: Arka arka gitti. 他退回去了。\arka \arkaya 1) 一个接一个, 先后: Arka arkaya iki posta geldi. 接连来了两个邮件。Kamyonlar, pikaplar arka arkaya park etmiş bulunuyorlardı yan sokaklarda. 卡车、皮卡都依次停放在小巷里。 2) 向后, 倒退: Arka arkaya giderken düştü. 他倒着走摔了一个跟头。\arka \arkaya vermek 1) 背对背躺着 2) 联合, 联手, 相互支持, 互相帮助: Arka arkaya verip bu zor işi başardık. 我们联手把这件难办的工作完成了。\arka bulmak 找到后台, 找到靠山: Arka bularak yükselmek yerine kendi alınterinizle kendi çabanızla yükselmeyi yeğ tutunuz. 你们最好不要找后台往上爬, 应该通过自己辛勤的汗水和勤奋获得提升。-e \arka çevirmek 生分, 疏远, 不再来往: Yavaş yavaş onlara arka çevirdim. 我慢慢和他们疏远了。-e \arka çıkmak 做后台, 做靠山, 撑腰, 保护: Pis hayvana mı arka çıkıyorsun? 难道你要为这可恶的畜生撑腰吗?Kimse arka çıkmadığı için şimdiye kadar bir işe girememişti. 因为没有后台, 他至今也没有找到工作。\arka kapıdan çıkmak (因考试不及格)肄业; 灰溜溜地离开: Yıllarca fabrikada çalıştı, hiç bir iş öğrenemedi, arka kapıdan çıkmış. 他在工厂工作了几年, 什么也没有学到, 灰溜溜地离开了。\arka kapıdan mezun olmak (因考试不及格)肄业; 灰溜溜地离开 \arka müziği 衬托音乐, 配乐 \arka olmak 做后台, 做靠山, 撑腰, 保护 \arka plânda 次要的, 不重要的 \arka sarnıç 解́ 后脑勺 \arka üstü 仰面, 脸朝天: Odanın tabanına arka üstü serildi gitti. 他被人仰面朝天推倒在地板上。\arka vermek 支持, 做后盾 -i \arkada bırakmak 1) 超越, 把…甩在后面: Geyik düzlükte aslanı arkada bırakmış. 在平地, 鹿把狮子甩在了身后。Uyandığımız zaman üçte birini arkada bırakmışızdır başlanan günü. 我们一觉醒来时, 这一天已经过了三分之一。 2) (对亡者而言)抛舍: Üç evlâdını arkada bırakıp göçüp gitti. 他抛舍下他的3个孩子, 撒手人寰。\arkada gezmek 追求 \arkada kalanlar 一个人去世或出远门时抛下的亲人, 遗属, 孤儿寡母: Babaları ölünce arkada kalanlar perişan oldular. 父亲一死, 留下的孤儿寡母乱成一团。\arkada kalmak 落后, 滞后 \arkadakiler 一个人去世后或出远门而抛下的亲人, 遗属 \arkadan \arkaya 悄悄地, 背地里: Öyle insandır ki, arkadan arkaya dedikodu yapar. 他就是这样的人, 净在背地里说闲话。\arkadan düşman, yüzüne dost 两面派的, 当面是人背后是鬼的 \arkadan gelmek 跟着, 随着: Çocuklar arkadan geliyorlar. 孩子们正在后面跟着。\arkadan konuşmak 背后说坏话 \arkadan söyelmek 背后说坏话: Arkadan söylemek doğru değil. 背后说人坏话是不对的。\arkadan vurmak 转́ 从背后捅刀子, 暗算: Ben dost görünüp arkadan vurmaya kalkışanlardan nefret ederim. 我讨厌当面说好话背后捅刀子的人。\arkadan vurulmak 遭暗算 -in \arkası alınmak 被结束, 被中止, 被遏止: Kaçakçılığın arkası alındı. 走私活动已被遏制。\arkası \arkasına 相继: Biri küçük, ikisi benden büyük üç kardeşim de arkası arkasına hastalanıp dünyaya gözlerini yumdular. 我的一个弟弟和两个哥哥也相继病逝。\arkası gelmek 继续, 连续 \arkası kavi 1) 后台硬的, 有恃无恐的 2) (天冷时)穿得暖的 -in \arkası kesilmek 耗尽, 结束, 完结: Ameliyattan sonra ağrılarının arkası kesildi. 手术之后, 他的疼痛消失了。Kar bir kere yağmağa başladı mı nisan sonlarına kadar bir daha arkası kesilmez, bütün yollar kapanır. 又开始下雪了, 可能不停地一直下到4月底也不会结束, 所有的道路都会被封住。\arkası mihrapta olmak 有靠山, 有依靠 \arkası olmamak 1) 结束, 完结 2) 没有后台, 没有人撑腰, 没有靠山 \arkası pek 1) 穿得暖的 2) 有靠山的, 后台硬的, 有恃无恐的 \arkası sıra 紧随其后: \arkası sıra koşmak 紧跟着跑 Arkanız sıra oğlunuz da geldi. 您的儿子也跟在您身后来了。Durdu, etrafına şöyle bir baktı ve arkası sıra yürüyenin kim olduğunu anlamağa çalıştı. 他停了下来, 四周看了看, 想搞清楚是谁跟在他的后边。\arkası üstü 从背后, 向后: Arkası üstü düştü. 他向后摔倒了。\arkası yere gelmemek 坚不可摧, 坚如磐石, 不可战胜, 战无不胜: Çok akıllı, bilgili, becerikli birisi, arkası yere gelmez. 明智、有知识而又有经验的的人是不可战胜的。\arkası yufka 1) 没有下一道菜 2) 转́ 衣衫单薄: Çocuğun arkası pek yufka, üşüyecek. 这孩子衣衫单薄, 会冷的。 3) 转́ 无依无靠的, 没有后台的: O bu işi beceremez, arkası yufka. 他没有后台, 这事他干不了。\arkasına almak 1) 背起, 驮起 2) 转́ 支持, 撑腰 -in \arkasına bakmadan 义无反顾地, 头也不回地: Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum. 我走着, 头也不回地走着。-in \arkasına dönüp bakmak 回头看: Her adım attıkça arkasına dönüp bakıyordu. 他一步一回头。-in \arkasına düşmek 1) 锲而不舍 2) 追随, 跟随, 尾随, 紧跟; 追赶: O sırada oradan bir geyik geçmiş, aslan tavşanı bırakmış, geyiğin arkasına düşmüş. 正在此时, 一只鹿从那里经过, 狮子放下兔子去追鹿。Tilkinin biri, arkasına düşen avcılardan kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış. 有一只狐狸在摆脱猎人的追捕时遇到了一个樵夫。-in \arkasına takılmak 1) 锲而不舍 2) 追随, 跟随, 尾随, 紧跟; 追赶: Kurdun biri bir koyun sürüsünün arkasına takılmış. 有一只狼尾随着羊群。-in \arkasında dolaşmak 1) 锲而不舍 2) 跟在(某人)身后转, 纠缠; 陪同, 跟着随时听从吩咐: Beni o işe razı etmek için arkamda çok dolaştı. 他一直缠着我要我同意那件事。-in \arkasında gezmek 1) 锲而不舍 2) 跟在(某人)身后转, 纠缠; 陪同, 跟着随时听从吩咐 -in \arkasında yumurta küfesi olmamak 没有什么可顾忌的, 无后顾之忧: Arkanda yumurta küfesi olmadığına göre ona yardım kesersin. 你没什么可顾忌的, 别去帮他了。Arkasında yumurta küfesi yok ya! 他已没有后顾之忧了。-in \arkasından 背后, 背地里, 私下里: birini \arkasından övmek 背后夸奖某人 -in \arkasından ağlaşmak 跟在后边哭闹: Analarına çok düşkün olan komşunun çocukları, o bir yere gidince arkasından ağlaşıyorlar. 邻居家的几个孩子一步也离不开妈妈, 妈妈走到哪儿, 他们就闹到哪儿。\arkasından atlı kovalamak 不必要地急于干某事 \arkasından atıp tutmak 背后说坏话: Sen onun arkasından söylüyorsun, o da senin arkandan atıp tutuyor, sonra birgün birbirinize geçeceksiniz. 你背后说他的坏话, 他也背后说你的坏话, 以后总有一天要打起来。-in \arkasından gelmek 跟着, 随着: Eve kadar arkamdan geldi. 他一直跟我到家。\arkasından konuşmak 背后说坏话 -in \arkasından koşmak 1) 套近乎, 纠缠, 追求: Sevdiği kızın arkasından koştu ama muvaffak olamadı. 他追求他所爱的姑娘, 可是没有成功。 2) 非常关心呵护 3) 投入: Bu işin arkasından çok koşuldu. 他对这事很投入。\arkasından sapan taşı yetişmemek 飞也似地跑, 飞跑, 飞快地跑 \arkasından söylemek 背后说坏话: O toplantıda arkamdan söyleyenlerin kimler olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 我已经搞清楚是谁在那次会议上说了我的坏话。\arkasından teneke çalmak 极力贬低, 肆意嘲弄, 起哄: Kazadan ayrılırken arkasından teneke çalmışlar. 事故中, 他临阵脱逃, 受到大伙儿的嘲笑。\arkasını almak 1) 结束, 完成, 干完: İşlerin arkasını alınca dinleneceğim. 这些工作做完我再休息。 2) 制止, 中止 \arkasını bırakmak 1) 放弃 2) 漠不关心, 置之不理 -e \arkasını çevirmek 生分, 疏远, 不再来往 -e \arkasını dayamak 相信某人的支持, 以某人为后台 -e \arkasını dönmek 转身不理睬: Sonra kıza arkasını dönmüş; iki kibirli kızıyla birlikte acele acele çıkıp gitmiş. 然后, 她转过身去, 不再理睬那女孩, 带着两个骄傲的女儿急匆匆地走了。\arkasını getirememek 有始无终, 虎头蛇尾, 不了了之 -in \arkasını sıvamak 奉承, 拍马屁 -in \arkasını sıvalamak 奉承, 拍马屁 -e \arkasını vermek 以(某人)为后台 \arkaya bırakmak 推迟, 往后推: Bu işi arkaya bırakacak, önce geziye çıkacak. 他将把这件工作往后推, 先去旅行。\arkaya dönmek 转身: Arkaya döndüğüm sırada, kızarak gitmiş. 我一转身的工夫, 他生气走了。\arkaya kalmak 落后 \arkaya koymak 推迟, 往后推

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • Arka — Hilfe zu Wappen …   Deutsch Wikipedia

 • Arka — Administration …   Wikipédia en Français

 • arka — ȃrka ž <D L ȃrci/ i, G mn ā/ ī> DEFINICIJA 1. a. pov. u ranokršćansko doba kutija u kojoj se čuvala euharistija b. metalna škrinja ili kovčeg u kojoj se čuva tijelo ili dio tijela nekog mučenika 2. bibl. splav ili brodica na kojoj se za… …   Hrvatski jezični portal

 • arka — árka dkt. Senos, dùrų, langų̃, var̃tų, ti̇̀lto árka …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • Arka — Arka, Dorf im Kreise Abauj Torna (Ungarn); Fundort von Holzopalen …   Pierer's Universal-Lexikon

 • ȃrka — ž 〈D L ȃrci/ i, G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pov. u ranokršćansko doba kutija u kojoj se čuvala euharistija b. {{001f}}metalna škrinja ili kovčeg u kojoj se čuva tijelo ili dio tijela nekog mučenika 2. {{001f}}bibl. splav ili brodica na kojoj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • arka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. arce {{/stl 8}}{{stl 7}} wg Biblii: statek zbudowany przez Noego, w którym schronił się podczas potopu wraz z rodziną i licznymi zwierzętami <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • arka — arka, sırt; sıkıntılı anlarda yardım eden kişi, yardımcı. I, 123, 128, 139 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • arka — is. 1) Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı Evin arkasında bahçe var. 2) Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi Çocuğun arkası ağrıyormuş. 3) Geri kalan bölüm, kısım Masalın arkası. Yazının arkası. 4) Art, peş 5) Otururken… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Arka — Infobox Settlement subdivision type = Country subdivision name = HUN timezone=CET utc offset=+1 timezone DST=CEST utc offset DST=+2|official name=Arka subdivision type1=County subdivision name1=Borsod Abaúj Zemplén area total km2=9.49 population… …   Wikipedia

 • arka — książk. Arka przymierza «to, co łączy przeszłość z teraźniejszością»: O wieści gminna! ty arko przymierza / Między dawnymi i młodszymi laty (...) A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Ostatni to chyba z autentycznych pisarzy, który ma poczucie narodu… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.